Home | Email | Contact Us

ग्राहक तक्रार निवारण मंच
बेस्ट अंडरटेकिंगच्या वीज ग्राहकांसाठी

English

 

बघा / डाऊनलोड

तपशील

ग्राहक तक्रार निवारण मंच बद्दल

मंच स्थापण्यामाचा उद्देश्

पार्श्वभूमी

कार्यपध्दत

ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचाच्या सर्वसाधारण अटी

अध्यक्षांचा अल्प परिचय

तांत्रिक सदस्य यांचा अल्प परिचय

तांत्रिक सदस्य यांचा अल्प परिचय

नोडल अधिकारी

ग्राहक तक्रार निवारण मंचा बाबत माहित

अंतर्गत तक्रार निवारण सेलसची कार्यपध्दत

बेस्ट उपक्रमाच्या अंतर्गत गाऱ्हाणे निवारण कक्ष

तक्रार फॉर्म

अनुसूची ए फॉर्म

अनुसूची बी फॉर्म

जोडपत्र सी

वीजपुरवठ्याबाबत सामान्य तक्रार

खंडीत विदयुत पुरवठा तक्रार निवारण

संबंधित विनियम

विद्युत ग्राहक हक्क विवरणपत्र

संपर्क साधा

अभिप्राय

 
New Page 1
 
 
 
 

 

Copyrights Consumer Grievance Redressal Forum [CGRF]

Disclaimer

Website Designed & Maintained by OVERTURES InfoTech